Phần mềm vang số

I .PHẦN MỀM VANG SỐ

Phần mềm CAsound VS-800

https://drive.google.com/file/d/1qC3c2r9-UOzacT8pHOnQW5F92i0tg9Za/view?usp=drive_link

Phần mềm TACT TA – 900Plus

https://drive.google.com/file/d/1sTckyAIOCWZdVXQElakqX_cFSqiFXs9r/view?usp=drive_link

Phần mềm JBL KX180

https://drive.google.com/file/d/1wtLise1JSELj6TLlg2bzzRQSewqtjq9F/view?usp=sharing

Phần mềm DBX 260

https://drive.google.com/file/d/1lBBa-96KNy49qYQKGfnnqWiqiJH172IH/view?usp=share_link

Phần mềm Vang số CAsound Pro 3

https://drive.google.com/file/d/1kNxdc9gpydrhMoC31k87gjhMKUMIODAr/view?usp=share_link

Phần mềm Vang Số PS X 10

https://drive.google.com/file/d/1GR6oQVNiClqYUKQUSu-YhA4ilHYw802H/view?usp=sharing

Phần mềm COS CA – 4080

https://drive.google.com/file/d/1qJm1-t0tivD04A3oYX3sa7HMOERrHxCG/view?usp=share_link

Phần mềm smaart V7 Full

https://drive.google.com/file/d/198iE87GfzgWzZnqkPhk0Z0aTlvuNXHWj/view?usp=sharing

Phần mềm Vang Số CA – KX 100

https://drive.google.com/file/d/1BZbJ3BsfAa0KHlCzsA9o6g54W3Nn28hX/view?usp=sharing

Phần mềm Vang Số CA 9900 Plus

https://drive.google.com/file/d/1f81b8uRHUi0lcyfFu7jJjcNU-ZYA-Qgz/view?usp=sharing

Phần mềm Vang số DJK 300 V3.00 V3.10

https://drive.google.com/file/d/1E2bZa9M1QgbPXLNu5yLnrZcG7Ebj6lXU/view?usp=drive_link

Phần mềm Vang số DJK 300 V2.00

https://drive.google.com/file/d/1K5Iw2qWM-Zd6lpXqk6qvYHOJHsCEpaTJ/view?usp=sharing

Phần mềm Vang số DJK 300 V1.00

https://drive.google.com/file/d/1VZfoF1ZSBYAc2B-ro4PhIYHoyO-48Sha/view?usp=sharing

Phần mềm Vang số K1000ll

https://drive.google.com/file/d/1p0hcc8O1Xqy_Z0EJ-zS5aYwxmCXR7kQr/view?usp=sharing

Phần mềm vang số MB K-6000

https://drive.google.com/file/d/1_hsCftaDdDQN1dDcm72Idjp1nReVQ44T/view?usp=sharing

Phần mềm vang số MB K-9000 plus

https://drive.google.com/file/d/1k7Jpsrz-uo4t-iJxnijI7lsnq2efxpT5/view?usp=sharing

Phần mềm vang số MB V8 ( wifi )

https://drive.google.com/file/d/1P_XZ7h8PDBeOeuAlgTqJOSIgQSt0muX1/view?usp=sharing

 II .PHẦN MỀM VANG SỐ SISO

– Vang số SISO VS360 ( bản mới nhất )

https://drive.google.com/file/d/1WF1DSBrMrXTYl54RHY_kUa_L9qMY1Lsd/view?usp=sharing

– Vang số SISO OS510

https://drive.google.com/file/d/18FT5PpUNlorqo5P4VVLhK2IwZogFqF_h/view?usp=sharing

– Vang số SISO 1980 – 1080M ( bản 2017 )

https://drive.google.com/file/d/1LaP541nnzPrX6frOIxxEP34Mk_djzT3p/view?usp=sharing

– Vang số SISO T3 

https://drive.google.com/file/d/1Lkl5fBmKhQtbhlVfTO4sF5vAIKNejk5P/view?usp=sharing

– Vang số SISO 1980 – 1080 plus ( 2018 )

https://drive.google.com/file/d/1zj3NEDUBkTOCGpCDbAB5PEDIL3wtv0tP/view?usp=sharing

III. PHẦN MỀM VANG SỐ KHÁC

– Phần mềm vang số JBL KX180:

https://drive.google.com/open?id=1i9mVKh_444HI_wEAnbmVYix9Kizs8Tgh

– Vang số JBL K-8000plus

https://drive.google.com/file/d/1n_rfsvLu9uAt1N7z4-3W2qQ7t4Nr6wzi/view?usp=sharing

– Vang số X5, X6, x10, X12, X18

https://drive.google.com/file/d/1M5N0T36BXkkkoQwaX3gOglmUQ_wNvCSz/view?usp=sharing

– Vang số JBL KM6600, TCA T3

https://drive.google.com/file/d/1DMbS4VBXlmHDUls4mkcKuTWrVQ6xEDZm/view?usp=sharing

– Vang số SOUNDTOP ST203

https://drive.google.com/open?id=1g61D9AreiNn3tIpYMtfbTapebbTU5wh3

– Vang số DB acoustic S510plus

https://drive.google.com/open?id=1TJiywVz-FE6xJ4jiwAvUHqk82Pg3JVel

– Vang số ACE X10 Wifi

https://drive.google.com/open?id=1pgFXdaPOSp2W_IkUI6rz6OXCgH0BzdNL

– Phần mềm ACE X10 WIFI  trên điện thoại Androi :

https://drive.google.com/open?id=14Uw9bbLbI9EDktEjL6vTy04957EGalH4

 muc 2: 

https://drive.google.com/open?id=1p0jeUhqtWMn4pidi70sGpLTAQLFv9A0H

– Phần mềm vang số LUX acoustic L9 :

https://drive.google.com/open?id=1vHSgrHrYXVi6jeZij6dphrBjhUQo81vX

– Phần mềm vang số LUX acoustic D5 :

https://drive.google.com/open?id=13Gq_XxbCjns2vgp8PoEoeGIBoD5G_iUC

– Phần mềm Vang số JBL DSP9200+ :

https://drive.google.com/open?id=1eBAQz9LTTaA-3kl6mVoQgpVs7hRYsJ77

 IV. Driver cáp USB

– USB RS232

https://www.fshare.vn/file/DW5S7E3YBEQ8?token=1543637172

– USB 11

https://drive.google.com/file/d/1fVizgvfWK_HiPwlQG91msqkDM8UWUuHQ/view?usp=sharing

Giỏ hàng
Giỏ hàng của bạn Thu nhỏ

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.